Kendrolab - Warszawa

VarioMICRO CHNS

Zastosowanie
Oznaczanie C, H, N, S, O (opcja) oraz Cl (opcja) w związkach organicznych, farmaceutykach, polimerach, katalizatorach, olejach, kosmetykach, gumach, barwnikach, nawozach, materiale roślinnym, glebach, żywności, kompoście, osadach ściekowych, odpadach, węglu, koksie, olejach opałowych, biomasie, paliwach i w wielu innych.

Charakterystyka aparatu
Analizator Vario Micro Cube jest nowym, bardziej kompaktowym modelem opartym koncepcyjnie na sprawdzonej na światowym rynku przez prawie 15 lat w 3-ch kolejnych wersjach serii mikroanalizatorów Vario EL. Rozwój systemów mechaniki precyzyjnej, elektroniki, a także konsekwentnie doskonalona i opatentowana przez firmę Elementar GmbH unikalna technologia produkcji selektywnych kolumn adsorpcyjnych, desorbowalnych w programowalnych cyklach temperaturowych, pozwoliły na opracowanie mniejszego gabarytowo i bardziej ekonomicznego oraz w pełni automatycznego analizatora CHNS. Aparat Vario Micro Cube ze względu na wysoką selektywność rozdziału gazów i czułość detektora TCD jest szczególnie predysponowany do oznaczeń dużej ilości próbek o niskich odważkach 0,02 -10 mg, co ma istotne znaczenie w przypadku dysponowania małą ilością materiału analitycznego (np.: w farmacji). Na 120-pozycyjnej karuzeli podajnika można badać próbki o odważkach do 300 mg.

Zastosowanie karuzeli 60-pozycyjnej daje możliwość badania próbek o masach do 1 g.

Możliwe jest również systematyczne doładowywanie podajnika w trakcie pracy.

Szczególnie szeroki zakres pomiarowy i bardzo wysoka czułość detektora przewodności cieplnej (TCD) zapewnia wysoką dokładność analizy w zakresie stężeń analitu od < 0,01% do 100%. Przy zastosowaniu opcji z detektorem IR możliwe jest oznaczanie siarki nawet na poziomie 2 ppm (0,0002%), co ma szczególne znaczenie w analizie paliw. Umieszczony przed detektorem masowy regulator przepływu zapewnia stabilny przepływ gazów przez detektor niezależnie od wahań ciśnienia spowodowanych spalaniem próbki.

Wszystkie funkcje sterowania oraz regulacji ciśnień, przepływów i temperatur są realizowane za pomocą komputera PC i programu w środowisku Windows®.

Rozdzielenie utlenionych, elementarnych produktów spalania w selektywnych kolumnach adsorpcyjnych, a następnie sekwencyjna detekcja sygnałów w bardzo czułym detektorze przewodności cieplnej (TCD) dają gwarancję prawidłowego rozdziału nawet w związkach będących kompleksami metali.