Kendrolab - Warszawa

Spektrometry masowe izotopów stabilnych (IRMS)

Spektrometr IsoPrime 100 firmy Isoprime Ltd., będącej firmą - córką niemieckiego koncernu Elementar GmbH, jest wysokiej klasy spektrometrem masowym izotopów stabilnych zaprojektowanym do pracy w trybach „dual inlet” oraz „continuous flow”.

Wraz z aparatem IsoPrime, dostarczamy szereg modułów przygotowania próbek przeznaczonych do analizy próbek charakteryzujących się różnego typu matrycami. Moduły umożliwiają przetwarzanie próbek stałych, ciekłych oraz gazowych oraz ich przygotowanie do etapu jonizacji w spektrometrze IsoPrime jako oczyszczone gazy.

W rezultacie, tak przygotowane gazy (H2, CO2, CO, N2, SO2, N2O) są poddawane jonizacji i analizowane na zawartość izotopów przez system IsoPrime IRMS.

Cechy charakterystyczne spektrometru IsoPrime:

 • Sprzężenie z różnorodnymi układami wprowadzania próbki (uniwersalność)
 • Jonizacja strumieniem elektronów (electron impact ionisation EI-MS)
 • Analizator z podwójnym ogniskowaniem (sektor elektrostatyczny i magnetyczny)
 • Puszki Faradaya
 • Przyjazne, intuicyjne oprogramowanie Ion Vantage
Zastosowania techniki IRMS

Potwierdzanie autentyczności żywności:

 • wina, miody, sery, produkty zbożowe

Nauki o środowisku

 • rolnictwo, leśnictwo, ekologia
 • archeologia i antropologia
 • śledzenie wędrówki dzikich zwierząt (migracja ssaków, ptaków, owadów)

Chemia atmosfery

 • np. określanie źródeł pochodzenia gazów cieplarnianych

Nauki o Ziemi

 • poszukiwanie nowych źródeł surowców mineralnych, wody

Medycyna, Farmacja

 • badanie wydychanego powietrza, bilansu energetycznego organizmu człowieka, krwi (HCO3), funkcji wątroby, metabolizmu białek

Ekspertyzy sądowe

 • doping, narkotyki, pochodzenie narkotyków
Konfiguracje IRMS

Konfiguracje IRMS

ManiFold™

Automatyczny system przygotowania próbek gazowych w analizie 18O,13C, 15N i D/H. System ManiFoldTM w pełni zautomatyzowany sposób przygotowuje próbki i dostarcza je do spektrometru IsoPrime w trybie pracy „Dual Inlet” IRMS w postaci CO2, N2, O2, SO2 i H2.

MultiPrep™

 • MultiCarb (Analiza 13C i 18O w węglanach
 • AquaPrep (Analiza D/H i 18O w wodach)

MultiFlow™

Konfiguracje MultiFlow stosuje się w analizie:

 • d13C w CO2 w wydychanym powietrzu i powietrzu atmosferycznym (headspace)
 • d18O i dD w H2O
 • d13C i d18O w stałych węglanach (kwas fosforowy/headspace)
 • d13C w rozpuszczonym węglu nieorganicznym (DIC) (kwas fosforowy/headspace)

TraceGas

Konfiguracje TraceGas stosuje się w analizie:

 • d13C i d18O w CO2 w powietrzu
 • d15N i d18O w N2O w powietrzu
 • d13C w CH4 w powietrzu

GC

Stosowane modele GC firmy Agilent.

 • Analiza 13C, 15N w próbkach mieszanin rozdzielanych na kolumnie GC, a następnie spalanych do CO2 i N2.
 • Analiza D/H w próbkach mieszanin rozdzielanych na kolumnie GC, a następnie termicznie rozkładanej do H2 w procesie pirolizy (warunki beztlenowe)

LC/ HPLC

Liquiface pozwala na utlenianie organicznych składników próbki rozdzielonych techniką chromatografii cieczowej.

 • składniki utleniane do CO2
 • stosowana wyłącznie w analizie d13C

Najodpowiedniejsza do analizy związków, które można rozdzielić bez stosowania rozpuszczalników organicznych (np. cukrów, aminokwasów, kwasów organicznych

EA-IRMS

EA-IRMS dotyczy:

 • wszystkich aplikacji, w których próbka może być spalona i zależy nam na wyznaczeniu stosunku izotopów stabilnych CHNS/O
 • cała próbka jest analizowana, otrzymujemy jeden sygnał np. dla C, który dotyczy całkowitej zawartości węgla w badanym materiale (w przeciwieństwie do GC/HPLC-IRMS, gdzie badany jest konkretny analit po uprzednim rozdziale na kolumnie)


Zalety EA-IRMS:

 • proste przygotowanie próbki do analizy („wrap and run“)
 • duża wydajność
 • analiza kilku pierwiastków w jednym pomiarze – „izotopowy fingerprint” badanego materiału
 • obniżenie kosztów analizy