Kendrolab - Warszawa

EVA IV

W pełni zautomatyzowany system przygotowania próbek do analizy/

Nowy system EVA IV firmy LCTech w pełni zautomatyzowany sposób przygotowuje jednorazowo do 52 próbek (indywidualnie lub w seriach).

Idealnym przeznaczeniem aparatu EVA IV jest zatężanie próbek do ściśle określonych objętości z zachowaniem wyjściowych zawartości analitu. W sposób automatyczny przeprowadzana jest również wymiana rozpuszczalnika.
System znajduje szczególne zastosowanie w rutynowych laboratoriach analitycznych, przeprowadzających pomiary wielu próbek.

Idealny zakres zastosowań stanowi przygotowanie próbek:

  • do analizy wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH) w wodzie i ściekach
  • do analizy pestycydów
  • po ekstrakcji za pomocą systemu DIONEX-AXE
  • w ramach metody H53 (norma EN ISO 9377-2)
  • w wielu innych pracochłonnych etapach zatężania

Wyjątkowe możliwości operowania rozpuszczalnikami o zróżnicowanych właściwościach chemicznych w połączeniu z przechowywanymi w pamięci aparatu metodami przetwarzania próbek oraz szerokimi możliwościami programowania pakietów danych decydują o nadzwyczajnej elastyczności systemu.

System EVA IV można z sukcesem stosować do:

  • nie wymagającego nadzoru zatężania próbek do objętości 1 lub 5 ml
  • jedno- lub wielokrotnej wymiany rozpuszczalnika
  • ilościowego przeniesienia próbki w szczelnie zamkniętych pojemnikach
  • odparowania do sucha i ponownego wypełnienia innym rozpuszczalnikiem
Pliki do pobrania