Kendrolab - Warszawa

VarioMAX

Zastosowanie
Oznaczanie próbek naturalnych gleb i tkanek roślinnych, próbek środowiskowych (np.: ścieków, osadów, żużli, roztworów humusowych), cieczy opałowych, biomas, węgla, torfu, drewna, kompostu, mieszanek paszowych, produktów browarniczych, zbożowych, mleczarskich i mięsnych, słodu, brzeczki, skrobi, gleby i wielu innych.

Charakterystyka aparatu
W pełni automatyczny analizator Vario Max do jednoczesnej analizy w trybach CNS, CN, N/ Protein. Z trybu CNS może być w prosty sposób przezbrojony do trybu CN, w którym uzyskuje się wyższe zakresy oznaczalności dla azotu i węgla, krótszy czas analizy, prawie 2-krotnie niższe koszty materiałów eksploatacyjnych i możliwość badania próbek o wysokiej zawartości wody. Aparat z automatycznym wprowadzaniem próbek do rury spalań z 60-pozycyjnego podajnika makropróbek z tyglami (stalowymi lub ceramicznymi) i automatycznym usuwaniem tygli z popiołami po zakończonej analizie (dostępna opcja z magazynkiem do odstawiania tygli do dalszego badania popiołów). Podstawową zasadą ilościowej analizy CNS/ CN jest wysokotemperaturowe spalanie z katalitycznym dopalaniem próbek związków organicznych i wielu związków nieorganicznych zarówno w stanie stałym jak i ciekłym. Gazowe produkty spalania są oczyszczane, rozdzielane na poszczególne składniki i oznaczane w celi pomiarowej detektora (standardowo detektor przewodności cieplnej (TCD)). Uzyskane na wyjściu rury redukcyjnej składniki doprowadzane są do układu dynamicznego rozdziału składników, którego istotnym elementem są kolumny adsorpcyjne. Azot dociera bezpośrednio do detektora przewodności cieplnej, podczas gdy H2O, SO2, i CO2 są wiązane w odpowiednich kolumnach adsorpcyjnych, a następnie ulegają termicznej desorpcji. Zawartość poszczególnych gazów w próbce wyznaczana jest w sposób sekwencyjny, co gwarantuje uzyskanie czytelnych sygnałów w postaci pików.

Analizator Vario Max pozwala na: badanie próbek cechujących się niską zawartością analitu przez użycie większej odważki próbki, badanie próbek niejednorodnych bez konieczności stosowania czasochłonnej i wymagającej odpowiednich urządzeń homogenizacji, zastosowanie tygli wielokrotnego użytku (próbka wprowadzana jest do pieca razem z tyglem) - przygotowanie próby ogranicza się do zasypania lub pipetowania próbki bez konieczności jej zamykania w folii i używania pras do próbek stałych i ciekłych.