Kendrolab - Warszawa

FIA modula

Modułowy analizator wstrzykowo – przepływowy do jednoczesnej analizy wielu parametrów wód, ścieków i gleb.

Model FIA modula posiada stałą aplikację, dzięki czemu przeznaczony jest w szczególności do równoczesnej analizy wielu parametrów w jednej próbce przy użyciu maksymalnie ośmiu modułów analitycznych.

Kompletny zestaw analityczny złożony jest z:

 1. Modułu analitycznego wyposażonego w:
  • płytki aplikacyjnej dostosowanej do określonej metody analitycznej
  • ośmioportowego zaworu wstrzykowego
  • sześciokanałowej pompy perystaltycznej
  • fotometru wyposażonego w dwa sensory dla lepszej stabilności sygnału analitycznego
  • wyświetlacza kontrolnego
 2. Automatycznego podajnika próbek
 3. Automatycznego systemu rozcieńczania (opcja)
 4. Oprogramowania sterującego FIA control

Dostępne aplikacje:

Azotyny

Amoniak

Azot całkowity

Ortofosforany

Fosfor całkowity

Cyjanki

Cyjanki wolne

Cyjanki całkowite

Chlorki

Siarczki

Siarczany(IV)

Siarczany(VI)

Krzemiany

Glin

Potas

Żelazo(II)

Żelazo całkowite

Magnez

Anionowe związki powierzchniowo czynne

Indeks fenolowy

Hydrazyna

Formaldehyd

Zastosowanie systemów mineralizacji (UV, temperatura), zatężania, dializy z selektywnymi membranami, dyfuzji gazowej i wielu innych gwarantuje uzyskiwanie dokładnych wyników również w próbkach cechujacych się złożonymi matrycami, o dużej liczbie różnorodnych interferentów (np. próbki barwne, lepkie, o wysokim zasoleniu, odpady przemysłowe, woda morska itp.)

Oprogramowanie FIAcontrol, umożliwia:

 1. pełną kontrolę systemu
 2. gromadzenie danych pomiarowych
 3. czytelną prezentację wyników
 4. tworzenie baz danych dla pojedynczych próbek oraz serii próbek
 5. archiwizację danych
 6. programowanie własnych metod analitycznych
 7. tworzenie gotowych protokołów analiz
 8. sterowanie autosamplerem oraz funkcją automatycznego rozcieńczania