Kendrolab - Warszawa

Oznaczanie azotu i białka metodą Dumasa

ANALIZATOR AZOTU I BIAŁKA RAPID N CUBE

Zastosowanie
Oznaczanie azotu całkowitego i białka w różnorodnym materiale.

Charakterystyka aparatu
W zmodyfikowanej metodzie Dumasa oznaczania azotu próbka spalana jest w temp. ok. 10000C w atmosferze tlenu. Azot zawarty w związkach (np. aminokwasach) utleniany jest do tlenku azotu, a następnie redukowany do azotu cząsteczkowego. Po katalitycznym utlenieniu, osuszeniu i oczyszczeniu wszystkie tlenki azotu redukowane są do azotu cząsteczkowego z zastosowaniem miedzi lub wolframu i przenoszone w strumieniu gazu nośnego CO2 do celi detektora przewodności cieplnej celem ilościowego oznaczenia.

Odpowiednio przygotowana próbka umieszczana jest na talerzu autosamplera, skąd zostaje wprowadzona do zaworu kulowego. Zawór ten ustawia się w pozycji płukania celem usunięcia azotu atmosferycznego, który dostał się do układu podczas wprowadzania próbki. Po umieszczeniu próbki w rurze spalań podawany jest tlen o dobranym czasie i przepływie stosownie do danego rodzaju próbki i wielkości odważki. Między rurą dopalającą a rurą redukcyjną znajduje się czujnik tlenu nadmiarowego, odcinającego dopływ tego gazu, zapobiegając tym samym nadmiernemu zużyciu czynnika redukującego.

Uboczne produkty reakcji utleniania (np.: tlenki siarki, chlorowce) wiązane są w absorberach w rurze redukcyjnej, na wylocie której otrzymuje się N2 oraz powstały ze związków węgla CO2.

Nie ma potrzeby absorbowania utworzonego CO2, gdyż miesza się on z gazem nośnym, tworząc układ „naczyń połączonych”. Cele referencyjne i pomiarowa detektora tworzą mostek pomiarowy, którego sygnał niezrównoważenia jest miarą powstałego po spaleniu i redukcji azotu. Układ elektroniczny dokonuje integracji (całkowania) przebiegu chwilowej wartości sygnału detektora w funkcji czasu. Integracja ta dokonuje się w układzie tzw. integratora. Wynik integracji określony jest jako pole pod krzywą przebiegu sygnału napięciowego z detektora (pole piku), przeliczane przez krzywą kalibracyjną na wartość azotu, która może być przeliczona na wartość azotu Kjeldahl'a oraz białko.

Próbki stałe zamykane są w folię cynową lub papier nie zawierający azotu za pomocą prasy tabletkującej, a próbki ciekłe w cynowych gazoszczelnych kapsułkach za pomocą specjalnej prasy do próbek ciekłych. Wartości wagowe próbek mogą być automatycznie wprowadzane z wagi do oprogramowania analizatora za pomocą interfejsowego połączenia kablowego.

Zespół piecowy objęty jest 10-letnią gwarancją.

Specyfikacja
Zasada oznaczenia

Oznaczanie azotu metodą Dumas’a przez wysokotemperaturowe utlenianie

Zgodność z normami

AOAC 990.03, AOAC 968.06, AOAC 993.13, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, FGIS, AOCS, CGC (nawozy, mięso i produkty mięsne, zboża, nasiona roślin oleistych, ziarna browarnicze, mąka, pasze zwierzęce), DIN/ EN/ ISO 1491 (mleko i produkty mleczarskie), DIN/ ISO 13878 (gleba), LUFA, MEBAK (produkty browarnicze); ICC 167

Zgodność z normami bezpieczeństwa

znak CE (EMC i wymagania dla aparatury niskonapięciowej),

IEC 1010, DIN EN 50081-1/2, DIN EN 50082-1/2

Zakresy pomiarowe

0,1 do 200 mg abs. N (lub 100% N)

Masa odważki

do 1 g dla próbek organicznych lub objętościowo do 1 ml

Dokładność

< 0,5% - względne odchylenie standardowe

Pojemność podajnika autosamplera

60-pozycyjna karuzela podajnika (dla próbek do 1 g lub 1 ml) lub 120-pozycyjna karuzela (dla próbek do 300 mg)

Czystość gazu

CO2: 99,995%

O2: 99,995%

Oprogramowanie

Środowisko Windows®, wyświetlanie parametrów aparatu
w trakcie analizy, grafika pików w czasie realnym, testy szczelności, diagnostyka błędów, GLP. Wyliczenia statystyczne, diagnostyka błędów, automatyczne testy szczelności aparatu, funkcji „sleep”, przekazanie danych do oprogramowania LIMS, zgodność z wymaganiami 21 CFR cz. 11

Napięcie zasilania

120/ 230 VAC +/- 10%, 50/ 60 Hz, 1,8 KW

Wymiary

ok. 48 x 55 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)

Masa

ok. 70 kg